User's reference

ในส่วนนี้รวบรวมคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โซลูชัน และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย Cityxense หรือสามารถใช้เอกสารอ้างอิงสำหรับการค้นคว้าวิจัย

รูปด้านบนแสดงตัวอย่าง หน้าต่างเมนู REPORT ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงข่ายทางหลวง พัฒนาโดยใช้ DotSpatial ซึ่งเป็นไลบราลี่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์