Publications

Books:

  • การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ จำนวน 411 หน้า <Download>
  • การจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษา จำนวน 157 หน้า  <Download>
  • การแก้ปัญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 226 หน้า <Download>

 

Research papers:

Year 2015

Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2015) "The design of transportation service auction under time-cost environment", Asian Transport Studies, vol. 3 (2014-2015), pp. 378-397. 

Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) "Impact of port priciing policies for increasing the effiency of port utilization," In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.

Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and  Sittivijan, P. (2015) "A practical implementation of time-depedendent fastest path algorithm: a case study of Bangkok road network," In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.

Bungbua, P., Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) "Portfolio selection in argricultural product processing industry," In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.

Vanitchakornpong, K., Zhou, Z, Chen, A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S., (2015) “A time-dependent alpha-reliable mean-excess path finding model in stochastic networks,” In: Proceedings of 6th International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR), Nara, Japan.

Suwannatat, T., Indra-Payoong, N. and Chinnasarn, K. (2015) "Robust Human Tracking Based on Multi-Features Particle Filter", in Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 22-24 July, Hat Yai.

ธนา น้อยเรือน นพคุณ บุญกระพือ และณกร อินทร์พยุง (2558) "การประเมินการอพยพของผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินที่สถานีรถไฟใต้ดิน (The evaluation of passenger evacuation in case of emergency at subway stations)" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม, ชลบุรี

จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2558) "การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้โปรแกรม VISSIM" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม, ชลบุรี

Sriborrirux, W., Wiyarun, W., Indra-Payoong, N., and Dan-klang, P. (2015) "An embedded RF-based motorcycle trajectory data for security monitoring system over university vehicular network", IEEE 81st Vehicular Technology Conference, 11–14 May, Glasgow, Scotland.

Year 2014

พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2557) "นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง (Agro-industrial supply chain policy for sustainable cities: Cassava production)", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14, 21 พฤศจิกายน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)

อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง สราวุธ จันทร์สุวรรณ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และกิตติ ทรัพย์ประสม (2557) "แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านการเข้าถึงภายในพื้นที่เนื่องจากอุทกภัย (The evaluation of spatial intra-zonal accessibility impacts in case of flood disaster)", (ตอบรับเพื่อตีพิมม์ใน) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

สราวุธ จันทร์สุวรรณ Anthony Chen กิตติ ทรัพย์ประสม และณกร อินทร์พยุง (2557) "การประเมินระบบโครงข่ายสำรองสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม, ขอนแก่น (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)

Wang, J., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. and Panwai, S. (2014) "Vehicle re-identification with self-adaptive time windows for real-time travel time estimation", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 15(2), pp. 540-552.

Year 2013

Pan, T.L., Sumalee, A., Zhong, R.X., & Indra-Payoong, N. (2013) "Short-term traffic state prediction based on temporal-spatial correlation," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 14(3), pp. 1242-1254.

Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2013) "The design of transportation service auction under time-cost environment", In: Proceedings of the 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 9-12 Sep, Taipei, EASTS_ISC-S-13-00732. (ได้รับรางวัล Best of best papers awards)

สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ และณกร อินทร์พยุง (2556) "พฤติกรรมการประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่าเสียเวลา", วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 140 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

Chaisuwan, T.A.,  Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S. (2013) "An empirical study of truck payload allocation", In: Proceedings of the 5th International Conference on Logistics and Transport, 5-8 Nov, Kyoto, pp. 50-58.

Chaisuwan, T.A.,  Indra-Payoong, N., and Jansuwan, S. (2013) "The delay cost of truck and freight pricing practices", In: Proceedings of the 5th International Conference on Logistics and Transport, 5-8 Nov, Kyoto, pp. 252-261.

พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556) "การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธีสมดุล", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, หน้า 699-709.(ได้รับรางวัล Best Paper Awards)

อรุณรัตน์ เศวตธรรม ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง. (2556) "การประเมินมูลค่าความเสี่ยงของการเข้าถึงโครงข่ายถนนจากการเกิดอุทกภัย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, หน้า 722-733.

จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556) "การศึกษาปรับเทียบแบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน ขอนแก่น หน้า 710-721.

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ณกร อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี (2556) "การวิเคราะห์เส้นทางที่ให้ระยะเวลาเดินทางน้อยที่สุดที่แปรผันตามช่วงเวลาในโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Knowledge and Smart Technology (KST) ครั้งที่ 5, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี หน้า 13-21.

Sumalee, A., Pan, T.,  Zhong, R., Uno, N., and Indra-Payoong, N. (2013) "Dynamic stochastic journey time estimation and reliability analysis using stochastic cell transmission model: Algorithm and case studies," Transportation Research Part C: Emerging Technologies,  In Press,Corrected Proof, Available online 30 January 2013

Year 2012

Tongintarad, W. and Indra-Payoong, N. (2012) "Route based performance evaluation of Bangkok bus company," In: Proceedings of the International Symposium on Production and Supply Chain Management, 13 - 15 Dec 2012, Luang Prabang, Lao PDR, pp. 117 - 123

Chaisuwan, T.A. and Indra-Payoong, N. (2012) "Rule-based profit markup for inland container freight transport," In: Proceedings of the International Symposium on Production and Supply Chain Management, 13 - 15 Dec 2012, Luang Prabang, Lao PDR, pp. 83 - 89

Potipan, M., Raothanachonkun, P., and Indra-Payoong, N. (2012) "Study of consumer behavior on real-time traffic information service, In: Proceedings of the International Symposium on Production and Supply Chain Management, 13 - 15 Dec 2012, Luang Prabang, Lao PDR, pp. 53 - 58

Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. and Sriborrirux, W. (2012) "Performance Evaluation of a RFID-Enabled Real Time Bus Dispatching System: Case study of the Bangkok bus system," ECTI Transaction CIT, Vol. 6, No. 2, pp. 144 -155

สมพร ศรีวัฒนพล ณกร อินทร์พยุง และสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (2555) "การประยุกต์ใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือในงานวางแผนจราจรและขนส่ง," วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ECTI (ISBN2286-7074) Vol. 6, No. 2 หน้า 1 - 17.

ณกร อินทร์พยุง และกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ (2555) "อาร์เอฟไอดีกับการประยุกต์ใช้งานด้านจราจรและขนส่ง," วารสารทางสะดวก สำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2555 (ISBN 1686-2082) หน้า 9 - 15.

Vanitchakornpong, K. Indra-Payoong, N., and Sumalee, A. (2012) "Siamtraffic2.0: Traffic pattern search for travel time prediction in Bangkok road network. In: Proceedings of the 4th National Conference on Information Technology, 26-27 April, Cha-Am, 209 - 216. (Best Paper Awards)

Year 2011

-

Year 2010

Sringiwai, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., Roathanachonkun, P., and Sriborrirux, W. (2010) " RFID-based travel time estimation: development case in Bangkok," in Proceedings of the 15th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Dec 11-14 2010, Hong Kong, pp. 139-146.

กุสุมา พิริยาพรรณ และณกร อินทร์พยุง (2553) “ระบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อการเดินทางเพื่อรับบริการทางสุขภาพ” การประชุมวิชาการด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 10 11-12 พฤศจิกายน กระบี่.

Potipun, M. and Indra-Payoong, N. (2010) "The demand of traffic information service in Bangkok," in Proceedings of the 7th National Transport Conference, Oct 5, 2010, Bangkok.

สุดารัตน์ อาจหาญ และณกร อินทร์พยุง (2553) "แบบจำลองการจับคู่รถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า" การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 7 5 ตุลาคม 53 กรุงเทพฯ.

Danklang, P. Sriborrirux, W., and Indra-Payoong, N. (2010) "Dedicated short-range vehicle to infrastructure communication for road traffic monitoring in Bangkok", 3rd AUN/SEED-Net/ International Conference on System on Chip Design Challenges, Sep 8-9, 2010, Manila, pp. 61-64.

นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และณกร อินทร์พยุง (2553) "ระบบหมุนตารางเวลาการทำงานของพนักงานขับรถ" การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553 2-3 กันยายน 52 กรุงเทพฯ หน้า 67-81.

Year 2009

Indra-Payoong, N., Sumalee, A., and Vanitchakornpong, K. (2009) " A Hybrid Column Generation and Local Search Algorithm for Pickup and Delivery Problems," Journal of Asian Transportation Research Society, Vol. 1, Issue 1, pp. 10 -18

Sangwareetip, A., Indra-Payoong, N., and Raothanochonkun, P. (2009) “A survey of price determination of trucking services,” In: Proceedings of the 1st International Conference on Logistics and Transport 2009, 17 – 19 December 09, Chiangmai

Tongintarad, W., Palasak, N., and Indra-Payoong, N. (2009) “Factors influencing bus driver’s working conditions,” In: Proceedings of the 1st International Conference on Logistics and Transport 2009, 17 – 19 December 09, Chiangmai

สิริพร พูลสวัสดิ์ คะนึงนิจ กุโบลา และณกร อินทร์พยุง (2552) “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าแบบมีฤดูการด้วยกฎผู้เชี่ยวชาญ” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 3-4 กันยายน 52 กรุงเทพฯ

นิภาพรรณ พละศักดิ์ สุรางคนา ธรรมลิขิต และณกร อินทร์พยุง (2552) “วิธีการหาคำตอบของปัญหาการมอบหมายงานโดยการพยากรณ์และกำหนดค่าตัวแปรการตัดสินใจ” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 3-4 กันยายน 52 กรุงเทพฯ

Sriborrirux, W., Kraipui, S., and Indra-Payoong, N. (2009) “B-VIS service-oriented middleware for RFID sensor network,” In proceedings of RFID Sensor Networks, Information, and Ubiquitous Computing Conference (World Congress on Science, Engineering and Technology 2009), September 26-28, Singapore, vol. 56, pp. 836 – 840.

Indra-Payoong, N., and Vanichakornpong, K. (2009) “Computer-aided driver scheduling for Bangkok Metrobus,” In proceedings of the 10th Intelligent Transport System Asia Pacific Conference, July 8-10, Bangkok, pp. 1 – 6.

Palasak, N., Tharmlikit, S., and Indra-Payoong, N. (2009) “Variable value prediction in constrained local search,” In proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2009), May 13-15, Phuket, pp. 93-101.
 

Year 2008

Sangwareetip, A., and Indra-Payoong, N. (2008) "A bid price model for empty-backhaul transport services," In proceedings of the 5th National Transport Conference, December 19, Bangkok, pp. 229 – 234.

Raothanachonkun, P., Indra-Payoong, N., and Sumalee, A. (2008) "A  practical approach to determine optimal bus frequencies: an empirical study of a Bangkok bus service"In Proceedings o f the 13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation and Management Science, 13 – 15 December 2008, Hong Kong, pp. 603- 611.

Sangwareetip, A., and Indra-Payoong, N. (2008) "The determination of optimal fine for customs fraudulent activities: an applied game theory," In: Proceedings of the 8th Supply Chain and Logistics Conference, 20-22 November, Phetchaburi, pp. 607 – 611.

Indra-Payoong, N., Sumalee, A., Vanitchakornpong, K., and Chinnasarn, K. (2008) "A column generation based local search for pickup and delivery problem," ECTI Transactions on Computer and Information Technology.

Sriborrirux, W., Danklang, P., and Indra-Payoong, N. (2008) "The design of RFID sensor network for bus fleet monitoring," In: Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Transport System Communications, 22-24 October, Phuket, pp. 103 – 107.

Vanitchakornpong, K. Indra-Payoong, N., Sumalee, A., and Raothanachonkun, P. (2008) "Solving bus crew scheduling problem: A constraint-based Approach," In: Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics, 6-8 July, Bangkok, pp. 340 – 348.

Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., and Raothanachonkun, P. (2008) "Constrained local search method for bus fleet scheduling problem with multi-depot with line change," Evoworkshop 2008, M. Giacobini et al. (Eds.) Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4974, pp. 669 – 678.

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ และณกร อินทร์พยุง (2551) "การทบททวนวรรณกรรมดัชดีค่าขนส่งสินค้าทางถนน," การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอำ หน้า 825 – 841.

 สุดารัตน์ อาจหาญ และณกร อินทร์พยุง (2551) "การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า," การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอำ หน้า 896 – 907. 

สิริพร พูลสวัสดิ์ คะนึงนิจ กุโบลา และณกร อินทร์พยุง (2551) "การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญและวิธีทางสถิติ," การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอำ หน้า 576 – 583. 

มาลัย โพธิพันธ์, ไพโรจน์ เร้าธนลกุล และณกร อินทร์พยุง (2551) "มูลค่าของข้อมูลด้านจราจรและปัจจัยในการเลือกใช้ข้อมูล" การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอำ หน้า 918 – 929. 

พิพัฒน์ คมคาย, ไพโรจน์ เร้าธนลกุล และณกร อินทร์พยุง (2551) "การวิเคราะห์หาจํานวนศูนย์กระจายสินค้าปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมจากกําหนดการเชิงเส้น" การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอำ หน้า 955 – 965. 

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ กฤษณะ ชินสาร และณกร อินทร์พยุง (2551) "การแก้ปัญหาการจัดตารางการทำงานของพนักงานเดินรถประจำทาง," การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้ง ที่ 5, 24 – 25 กรกฎาคม, กรุงเทพฯ หน้า 8 – 15. 

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ กฤษณะ ชินสาร และณกร อินทร์พยุง (2551) "การประยุกต์ใช้วิธีคอลัมน์ เจนเนอร์เรชันสำหรับปัญหาการตารางทำงานรถประจำทาง," การประชุมวิชาการด้านการวิจัย ำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 24 – 25 กรกฎาคม, กรุงเทพฯ หน้า 55 – 62.

สิริพร พูลสวัสดิ์, คะนึงนิจ กุโบลา และณกร อินทร์พยุง (2551) "การหาปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมโดยใช้กฎผู้เชี่ยวชาญ," International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, May 7-9, Kanchanaburi 

Year 2007

Vanichakornpong, K., Chinnasarn, K., and Indra-Payoong, N. (2007) "A column generation based local search for pickup and delivery problem," In: Proceedings o f the 11th National Computer Science and Engineering Conference, 19-21 November 2007, Bangkok, pp. 90 – 99. (Best Paper Awards)

Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., and Chinnasarn, K. (2007) "A dynamic set partitioning-based model for the vehicle routing problem," In: Proceedings of the 7th GTT conference, 15 – 16 Nov, Bangkok, pp. 256 – 264.

ขวัญชัย ศรีงิ้วราย ณกร อินทร์พยุง และเกษม ปิ่นทอง (2550) "ระบบการสร้างเส้นทางในการขนส่งสินค้าอัตโนมัติ" เอกสารการประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 4, 23 พฤศจิกายน 2550 เชียงใหม่ (NTC4-61)

ณกร อินทร์พยุง เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และขวัญชัย ศรีงิ้วราย (2550) "ระบบการจัดตารางเวลาและเส้นทางการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกโดยใช้ข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์" เอกสารการประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 4, 23 พฤศจิกายน 2550 เชียงใหม่ (NTC4-64)

Year 2006

Palasak, N., Tharmlikit, S., and Indra-Payoong, N. (2006) "Dynamic routing algorithm for trailers in container ports ," In: Proceedings of the 10th National Computer Science and Engineering Conference, 25-27 October, Khon Kaen.

Year 2005

Vanitchakornpong K., Indra-Payoong, N., and Pinthong, K. (2005) "Just in time delivery system in the automotive industry," In: Proceedings of the Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 17-18 Nov 05, Chonburi