สถาบันอาร์เอฟไอดี ร่วมกับ BAL-Labs จัดงานประชุมสัมมนา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-TH) ร่วมกับ หน่วยวิจัยโลจิสติกส์และสมองกลฝังตัว (BAL-Labs) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า 

Frontpage: 

นักศึกษาและคณาจารย์ ม.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน BAL-Labs

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี การทำงานของ BAL-Labs เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

Frontpage: 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม BAL-Labs

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ทีมงาน BAL-Labs ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักพิมพ์ เพื่ออธิบายหลักการทำงานของระบบติดตามยานพาหนะด้วยโครงข่ายอาร์เอฟไอดี (RFID wireless sensor network) รวมทั้งแนวทางในการนำผลงานวิจัยจากห้อง Labs ไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์

 

Frontpage: 

ผลงานความเชื่อมโยงเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว ม.บูรพา

BAL-Labs ผลงานความเชื่อมโยงเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา

BAL-Labs ผลงานความเชื่อมโยงเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และวิศวกรรมสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา 

Frontpage: 

BAL-Labs ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว

BAL-Labs ร่วมกับบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ปี 2552 โดยส่งผลงาน Vehicle ID ITS solution เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเน่นจุดเด่นและความเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อใช้ในงานการขนส่งอัจฉริยะ จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย, SIPA, และการทรวง ICT

 

Frontpage: 

Pages