โครงการอบรมระบบจัดการคลังสินค้า และคลังสินค้าอัตโนมัติ

กุมภาพันธ์ 2558 ณกร อินทร์พยุง และ พีรพล สิทธิวิจารณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (In-house training) โครงการอบรมระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) และคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated warehouse) ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิเทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

Frontpage: 

รับรางวัล VCML BEST PAPER AWARDS 2014

พิสิษฐ์ บึงบัว (นิสิต ป.เอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สุวรรณ รับรางวัลบทความดีเด่น (Best paper awards) จากบทความที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำเสนอ จำนวน 101 บทความ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ThaiVCML_2014 ครั้งที่ 14 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์ (กรุงเทพฯ) โดยบทความที่รับรางวัลเรื่อง นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง (Agro-industrial Supply Chain Policy for Sustainable Cities: Cassava Production)

Frontpage: 

จัดงานสัมมนา แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับภัยพิบัติ

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ่อนโครงข่ายทางหลวงด้วยระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Frontpage: 

รับรางวัล NCCE Best Paper Awards 2014

สราวุธ จันทร์สุวรรณ ณกร อินทร์พยุง Prof. Antony Chen และกิตติ ทรัพย์ประสม รับรางวัล Best Paper Awards ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19th National Convention on Civil Engineering: Civil Engineering and ASEAN Economic Community) 14-16 พฤษภาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินระบบโครงข่ายสำรองสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง (Assesing redundancy of freight transportation network for pre-disaster highway planning)

Frontpage: 

ISAN Labs และ AUN-SEED Net เข้าเยี่ยมชมงาน

14 พฤษภาคม 2557 นิสิตระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยความร่วมมือกับ ISAN Labs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยียมชมงานศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ และหน่วยวิจัยระบบสมองกลฝังตัวและทฤษฎีข้อมูลชั้นสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

Frontpage: 

Pages