จัดทำผังกลยุทธ์และแผนผังปฏิบัติการ ด่านพระเจดีย์สามองค์

มีนาคม 2558 ทีมนักวิจัย ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่สำรวจระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ (Strategic plan) และแผนปฏิบัติการสำหรับโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนและผังพื้นที่เฉพาะ แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ด่านพระเจดีย์สามองค์ (Three pagodas pass) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

   

Frontpage: