Laboratories

ห้องปฏิบัติการวิจัยใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เฟริมแวร์ โปรโตคอล และฮาร์ดแวร์ของทีมงาน CityXense* (Full-time staff) นอกจากนี้ ยังเปิดให้นิสิตที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยต่างๆด้วย อาทิเช่น นิสิตฝึกงาน การพัฒนาโครงงานวิจัยในระดับปริญญาโทและเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมขนส่งและจราจร และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ. จอม กำลังนั่งดูผลงาน B-Mov อย่างมีฟามสุข ภายในห้องทำงานที่ออกแบบเอง บรรยากาศการทำงานในห้องปฏิบัติการ Embeded System บรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์ของ BAL-Labs ในเวลาค่ำคืน แรงงานเถื่อน ! ที่ช่วยให้นิสิตได้มีประสบการณ์และเรียนรู้จากงานจริง